Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://wtz.olecko.pl

Dane teleadresowe jednostki:
19-400 Olecko ul.Kopernika 6
tel. +48.87 5204945
adres e-mail: wtzmn@op.pl
adres e-puap: /WTZ_OLECKO/skrytka

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dokłada się wszelkich starań, aby usuwać stwierdzane bariery na stronie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku.

Treści niedostępne

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Niewiarowski – wtzmn@.op.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48.875204032 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

7. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku nie musi być wcześniej uzgadniana.